Regulamin konkursu “O czym szumią drzewa”

 1. Organizatorem konkursu jest blog Rodzina ze Szczecina.
 2. Sponsorem konkursu jest Wydawnictwo Otwarte.
 3. Konkurs odbywa się na  fanpage organizatora w serwisie Facebook i jest przeznaczony dla jego fanów.
 4. Przez fanów rozumie się osoby, które lubią i obserwują fanpage organizatora w serwisie Facebook.
 5. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
 6. Jedna osoba może dodać tylko jedno zgłoszenie pod wpisem zawierającym recenzję książki O czym szumią drzewa. 
 7. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. Wskazane jest, aczkolwiek nie wymagane, by Uczestnik konkursu dodając zgłoszenie udostępnił na swojej tablicy post konkursowy i zaprosił do konkursu dwie osoby.
 8. Uczestnik musi zostawić komentarz (odpowiedź na zadanie konkursowe), który jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na udział w konkursie.
 9. Dodając zgłoszenie Uczestnik konkursu ma obowiązek podpisać się swoim prawdziwym imieniem i nazwiskiem.
 10. Zadaniem konkursowym jest:
  1. Dodanie zdjęcia rysunku dziecka przedstawiającego las. 
 11. Uczestnik konkursu oświadcza, że jego dziecko jest autorem dodanego przez niego zgłoszenia i wyraża zgodę na  późniejszą jego publikację w serwisie organizatora.
 12. Konkurs trwa od dnia 18  maja 2018 r. do dnia 25 maja 2018 r.  do godz. 23:59.
 13. W konkursie musi wziąć udział co najmniej 10 osób by ten doszedł do skutku. W przypadku braku odpowiedniej ilości zgłoszeń konkurs zostanie odwołany.
 14. Wyłonienie zwycięzcy przez jury nastąpi do dnia 1 czerwca 2018 roku. Jury powołane przez organizatora wybierze najlepsze według własnej oceny zgłoszenie i je nagrodzi. Od decyzji jury odwołanie nie przysługuje.
 15. Nagrodą w konkursie jest książka O czym szumią drzewa ufundowana przez Wydawnicto Otwarte.
 16. Zwycięzca nie może wymienić nagrody na inną, na jej równowartość pieniężną ani przenieść praw do jej otrzymania na osoby trzecie.
 17. Po ogłoszeniu wyników zwycięzca ma obowiązek podania organizatorowi swoich danych teleadresowych (adres dostawy, nr telefonu oraz adres e-mail) poprzez wiadomość e-mail (kontakt@rodzinazeszczecina.pl) w ciągu 3 dni od daty publikacji wyników na stronie organizatora. W przeciwnym razie jury wyłoni kolejnego zwycięzcę.
 18. Jeżeli zwycięzca wyłoniony w konkursie, w momencie kontaktu przez wiadomość prywatną z organizatorem konkursu, poda imię i nazwisko niezgodne z danymi zawartymi w zgłoszeniu konkursowym , nagroda nie zostanie przyznana.
 19. Wysyłka nagrody możliwa tylko na terenie RP.
 20. Zwycięzca konkursu wyraża zgodę na publikację przez organizatora swojego imienia i nazwiska na blogu organizatora oraz na profilu organizatora w serwisie Facebook.
 21. Zwycięzca konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie przez organizatora oraz sponsora swoich danych osobowych na potrzeby konkursu i w związku z wykonaniem postanowień niniejszego Regulaminu. Zwycięzca ma prawo do wglądu swoich danych oraz ich poprawy.
 22. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu podczas trwania konkursu.
 23. Wszelkie pytania i uwagi odnośnie konkursu można zgłaszać wysyłając wiadomość na adres: kontakt@rodzinazeszczecina.pl
 24. Udział w konkursie oznacza akceptację niniejszego regulaminu przez Uczestnika.
 25. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany  przez serwis Facebook ani z nim związany. Uczestnik przekazuje swoje dane osobowe organizatorowi, a nie serwisowi Facebook. 

Powodzenia!