W SZCZECINIE

Bon opiekuńczy – co to jest i komu przysługuje?

Bon opiekuńczy to świadczenie przyznawane szczecińskim rodzicom w ramach dofinansowania opieki nad dzieckiem od trzynastego do trzydziestego szóstego miesiąca życia. Co ważne, rodzice korzystający z tego świadczenia świadomie rezygnują z ubiegania się o miejsce w publicznym żłobku finansowanym z budżetu miasta. Jakie warunki należy spełnić by otrzymać to świadczenie? Czy otrzyma je każdy rodzic mający na utrzymaniu dziecko w tym wieku?

Bon opiekuńczy, w niektórych miastach zwany bonem żłobkowym, przysługuje na dofinansowanie zatrudnienia niani w ramach umowy uaktywniającej a także na zapewnienie opieki nad dzieckiem w żłobku niepublicznym, klubie malucha lub u opiekuna dziennego. Jeszcze do niedawna na dofinansowanie mogli liczyć tylko rodzice co najmniej dwójki dzieci, z których jedno było we wskazanym wcześniej wieku, a drugie nie przekroczyło osiemnastu lat. Pod koniec 2018 roku te zasady uległy zmianie i już teraz ubiegać się o niego mogą również rodzice posiadający tylko jedno dziecko na utrzymaniu, po spełnieniu jeszcze innych warunków wskazanych w  uchwale Rady Miasta Szczecin.

Jakie warunki należy spełnić by otrzymać bon opiekuńczy?

  1. Przede wszystkim trzeba mieć na utrzymaniu co najmniej jedno dziecko w wieku od ukończenia dwunastego do trzydziestego szóstego miesiąca życia – w tym wypadku decyduje pełna data urodzenia, więc jeśli Twoje dziecko urodziło się np. 19 maja 2018 roku, to bon będzie Ci przysługiwał na okres od 20 maja 2019 roku do 19 maja 2021 roku. W uzasadnionych przypadkach dotyczy to również dzieci do czterdziestego ósmego miesiąca życia, których nie można objąć wychowaniem przedszkolnym. 
  2. Trzeba mieszkać na terenie Gminy Miasta Szczecin i tutaj też odprowadzać podatki. Warunek sensowny – jeśli chcesz otrzymywać dofinansowanie z budżetu miasta, najpierw zostaw u nas swoje pieniądze. 
  3. Trzeba być zatrudnionym lub wykonywać inną pracę zarobkową.
  4. Nie wolno korzystać z urlopu wychowawczego na dziecko, na które ubiega się o bon opiekuńczy.
  5. Należy zrezygnować z ubiegania się o miejsce w publicznym żłobku finansowanym przez Gminę Miasto Szczecin lub w innej placówce dofinansowanej przez Gminę Miasto Szczecin.
  6. Uzyskiwać miesięczny dochód  na członka rodziny (na dzień składania wniosku) nie przekraczający kwot: 1922 zł w przypadku rodziców posiadających jedno dziecko i 2200 zł w przypadku rodziców posiadających dwoje dzieci. Przy większej ilości dzieci nie ma kryterium dochodowego.

Na jaki okres przyznawany jest bon opiekuńczy?

Bon opiekuńczy przyznawany jest na okres od 1 września do 31 sierpnia roku kolejnego. Nasz Misiek zaczął chodzić do żłobka w czerwcu, więc składaliśmy jeden wniosek na okres od czerwca do sierpnia, a potem kolejny od września do następnego sierpnia. Warto wiedzieć, że nawet składając wniosek ostatniego dnia miesiąca otrzymuje się świadczenie za ten miesiąc, gdyż liczy się data wpływu wniosku do Szczecińskiego Centrum Świadczeń, a nie data wydania decyzji o przyznaniu świadczenia. 

Jakie załączniki należy złożyć wraz z wnioskiem?

Lista poszczególnych załączników, ich wzory a także sam wniosek dostępne są na stronie internetowej Szczecińskiego Centrum Świadczeń (klik).  Jak w przypadku każdej urzędowej papierologii trzeba być skrupulatnym przy wypełnianiu wszystkich dokumentów, gdyż pracownicy SCŚ bardzo wnikliwie analizują każdy z wniosków. Przemek np. musiał donosić poprawne zaświadczenie o zatrudnieniu, gdyż na tym, które otrzymał z pracy nie było informacji, że nie przebywa na urlopie wychowawczym. 

Wypełniając oświadczenia o dochodach należy wziąć pod uwagę okres, za który należy je wypełnić. My składając wniosek o bon opiekuńczy w czerwcu 2018 roku, musieliśmy w nim uwzględnić dochody z 2016 roku, mimo, że rok podatkowy 2017 mieliśmy już rozliczony. Dopiero składając wniosek na kolejny okres rozliczeniowy w sierpniu 2018 roku braliśmy pod uwagę dochody z 2017 roku. Czyli składając wniosek teraz (luty 2019) do wniosku trzeba będzie dołączyć oświadczenia o zarobkach w roku 2017, ale już na kolejny okres od września 2019 do sierpnia 2020 za rok 2018. 

W jakiej formie przekazywany jest bon opiekuńczy?

Wypłata tego świadczenia następuje raz w miesiącu (zwykle w okolicach 20 dnia miesiąca) przelewem na konto wskazane we wniosku o przyznanie bonu opiekuńczego. 

Gdzie należy złożyć wniosek?

Wnioski należy składać w Szczecińskim Centrum Świadczeń przy ul. Kadłubka 12.  Więcej informacji na temat świadczenia można uzyskać na specjalnej infolinii: 800 012 012

Dofinansowanie do żłobka lub niani w kwocie 500 zł miesięcznie to niewątpliwe ułatwienie dla szczecińskich rodziców, szczególnie teraz gdy bon przyznawany jest już od pierwszego dziecka. Szkoda, że wniosku nie można składać przez internet tak jak w przypadku programu 500+, ale z drugiej strony rozumiem, bo do samego wniosku wymaganych jest mnóstwo załączników. Niestety w SCŚ bardzo często są kolejki, więc wybierając się tam z wnioskiem swoje należy odczekać. 

Szkoda, że to świadczenie nie było dostępne, gdy Karolinkę zostawialiśmy pod opieką niani, ale cieszę się, że możemy z niego skorzystać w przypadku Michała. Prywatny żłobek to bardzo duże obciążenie dla rodzinnego budżetu, więc dopłata do czesnego jest mile widziana. A Ty korzystasz z dofinansowania w formie bonu opiekuńczego?

You Might Also Like